ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2558
18 สิงหาคม 2015
โครงการ Freshy AGR The Star of The Dream
19 สิงหาคม 2015