กิจกรรม Big Cleaning Day
20 สิงหาคม 2015
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาเข้าพบผู้บริหารคณะ
20 สิงหาคม 2015