พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
27 พฤศจิกายน 2015
โครงการ “การพัฒนาทักษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม”
30 พฤศจิกายน 2015