การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4
12 มกราคม 2016
นำเสนอประสบการณ์ การฝังตัวในสถานประกอบการ อาจารย์สาขาการผลิตพืช
14 มกราคม 2016