กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35
13 มิถุนายน 2016
โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
15 มิถุนายน 2016