ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ วันที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
3 สิงหาคม 2016
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
4 สิงหาคม 2016