ลงนามบันทึกความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงหารือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน
29 สิงหาคม 2016
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
30 สิงหาคม 2016