คณาจารย์ Eastern University ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมคณะ
19 ตุลาคม 2016
พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21 ตุลาคม 2016