มาตรการประหยัดพลังงาน
8 พฤศจิกายน 2016
 บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา
10 พฤศจิกายน 2016