นำเสนอสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
15 ธันวาคม 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม”
16 ธันวาคม 2016