พิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา
6 ตุลาคม 2016
ประชุมคณะกรรมการพลังงาน
7 ตุลาคม 2016