ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2559
13 ธันวาคม 2016
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (โควตาพิเศษลูกเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559
15 ธันวาคม 2016