ซ้อมใหญ่บัณฑิต
18 มีนาคม 2017
จัดภูมิทัศน์ ห้องเสวย
20 มีนาคม 2017