สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน
26 เมษายน 2017
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
27 เมษายน 2017