ประชุมงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2560
30 พฤษภาคม 2017
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
31 พฤษภาคม 2017