ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
31 พฤษภาคม 2017
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
1 มิถุนายน 2017