ศึกษาดูงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
25 มิถุนายน 2017
โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
27 มิถุนายน 2017