สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชัณสูตรโรคาสัตว์ จำนวน 1 ชุด
22 สิงหาคม 2017
ศึกษาเรื่อง การบดขนาด ด้วยเครื่อง 3 ชนิด
23 สิงหาคม 2017