ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน
26 กันยายน 2017
กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย
27 กันยายน 2017