ศึกษาดูงาน บริษัท ไพฑูรย์สะพลี
10 กันยายน 2017
ศึกษาคุณภาพดินตะกอนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
10 กันยายน 2017