ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร จานวน 20 อาคาร
11 ตุลาคม 2017
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2560
11 ตุลาคม 2017