สัมมนาวิชาการ สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ
29 พฤศจิกายน 2017
โครงการวิจัยในสหกิจศึกษาของนักศึกษา
30 พฤศจิกายน 2017