สัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสวนหย่อม
1 ธันวาคม 2017
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
4 ธันวาคม 2017