ประชุมพิจารณากำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงาน
12 มกราคม 2018
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
15 มกราคม 2018