(วว.) แลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการวิจัย
12 มกราคม 2018
ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
15 มกราคม 2018