ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ใช้เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร
29 มกราคม 2018
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
31 มกราคม 2018