โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 2
13 กุมภาพันธ์ 2018
ฝึกปฏิบัติเพาะพันธุ์ปลานิล
15 กุมภาพันธ์ 2018