ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน ณ ​บริษัทกิฟฟารีน
11 พฤษภาคม 2018
ประกาศนักศึกษาที่ถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลับเข้าศึกษา
15 พฤษภาคม 2018