ศึกษาดูงาน ณ คลองมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 ตุลาคม 2018
เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพื้นที่โครงการต้นแบบ ศาสตร์พระราชา
10 ตุลาคม 2018