ประชุมขับเคลื่อน Mega Project ด้าน Smart Farm
16 ตุลาคม 2018
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
18 ตุลาคม 2018