ประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2561
13 ธันวาคม 2018
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561
14 ธันวาคม 2018