รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่
7 มิถุนายน 2019
โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
11 มิถุนายน 2019