โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
11 มิถุนายน 2019
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
13 มิถุนายน 2019