โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพฯ
7 สิงหาคม 2019
ลงนามถวายพระพร
8 สิงหาคม 2019