พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 25
24 เมษายน 2012
สาร จากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
27 เมษายน 2012