ประชาสัมพันธ์ฝึกงานต่างประเทศ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
12 กันยายน 2019
ฝึกปฎิบัติการเรื่องวิเคราะห์วัตถุเจือปนในน้ำผลไม้
13 กันยายน 2019