รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19 พฤศจิกายน 2019
สมรรถนะการทำสัญลักษณ์ประจำตัวโค
20 พฤศจิกายน 2019