ตารางจัดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell me more
8 ตุลาคม 2019
นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
10 ตุลาคม 2019