ประชุมจัดทำแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (สายผู้สอน)
1 พฤศจิกายน 2019
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
6 พฤศจิกายน 2019