รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว
29 ตุลาคม 2019
สัมมนาสหกิจศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29 ตุลาคม 2019