งานนำเสนอสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคโปสเตอร์
8 ตุลาคม 2019
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 ตุลาคม 2019