การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
7 พฤศจิกายน 2019
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศึกษา
8 พฤศจิกายน 2019