ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท
15 พฤศจิกายน 2019
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช นำเสนอสหกิจศึกษา
15 พฤศจิกายน 2019