นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช นำเสนอสหกิจศึกษา
15 พฤศจิกายน 2019
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระเร่งด่วน)อนุมัติผลการศึกษา
18 พฤศจิกายน 2019