ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
13 กันยายน 2019
ประชุมการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฎิบัติงานฯ ครั้งที่ 3/2562
16 กันยายน 2019