หารือบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
21 พฤศจิกายน 2019
ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
22 พฤศจิกายน 2019