โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
26 พฤศจิกายน 2019
นำเสนอผลงานระดับนานาชาติในงาน GEOMATE 2019
29 พฤศจิกายน 2019