ฝึกทักษะการขับเครื่องพรวนขนาดเล็กก่อนการใช้งานจริง
11 ธันวาคม 2019
ประชุมมอบนโยบายและแผนการพัฒนาสาขาวิชาการผลิตพืช
12 ธันวาคม 2019