การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
22 มกราคม 2020
การอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ TOEIC
27 มกราคม 2020