ประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
3 กุมภาพันธ์ 2020
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
5 กุมภาพันธ์ 2020